Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

Συνέδριο: Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα: κοινωνία και εκπαίδευση

Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
EΚΠΑ
Επιστημονικό συνέδριο
Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα
Κοινωνία και Εκπαίδευση
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013
Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50)Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013
10.00-10.30 Υποδοχή συνέδρων
10.30-11.00 Χαιρετισμοί
11.00-14.30 Στρογγυλό Τραπέζι:
Θέμα: «Αξίζει να μιλούμε και να γράφουμε
για τη λογοτεχνία σήμερα;»
Συμμετέχουν: Θανάσης Βαλτινός, Σταύρος Ζουμ-
πουλάκης, Λαμπρινή Κουζέλη, Ελισάβετ Κο-
τζιά, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Βαγγέλης Χα-
τζηβασιλείου.
Συντονίζει: Έρη Σταυροπούλου
14.30-15.30 Διάλειμμα

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Δημήτρης Αγγελάτος
15.30-15.45 Σοφία Ιακωβίδου, Πολιτισμική εντροπία και νεο-
ελληνική λογοτεχνία.
15.45-16.00 Τιτίκα Καραβία, Επικαιροποιήσεις, αναμοχλεύσεις
ή τομές; Σχετικά με τους στόχους της διδασκαλίας
της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
16.00-16.15 Συζήτηση

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Ευριπίδης Γαραντούδης
16.15-16.30 Αφροδίτη Αθανασοπούλου - Αλέξανδρος Μπα-
ζούκης, Το Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας στη
δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου: στόχοι, καινοτο-
μίες και εμπειρίες από την εφαρμογή του.
16.30-16.45 Βενετία Αποστολίδου, Το νέο Πρόγραμμα Σπου-
δών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Υπο-
χρεωτική Εκπαίδευση και στην Α΄ Λυκείου: οι θεω-
ρητικές του προϋποθέσεις και η δημόσια συζήτηση
γύρω από αυτό.
16.45-17.00 Βενετία Μπαλτά, Προγράμματα Σπουδών και δι-
δακτική πράξη στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογο-
τεχνίας: Αναζητώντας τις προϋποθέσεις μιας δημι-
ουργικής σύνθεσης.
17.00-17.15 Κώστας Μπαλάσκας, Η λογοτεχνία ως μάθημα στη
Β΄θμια εκπαίδευση.
17.15-17.30 Δώρα Μέντη, Ο Όμιλος Λογοτεχνίας, Φιλαναγνω-
σίας και Δημιουργικής Γραφής στην Ευαγγελική
Σχολή Σμύρνης.
17.30-18.00 Συζήτηση


Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού
10.00-10.15 Στέλλα Σπ. Χελιδώνη, Η Πρώιμη Νεοελληνική Δη-
μώδης Γραμματεία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
10.15-10.30 Τάκης Καγιαλής, Η νεοελληνική λογοτεχνία στην
εκπαίδευση και η έννοια του «λογοτεχνικού κανόνα».
10.30-10.45 Ιωάννα Ναούμ, Ισχυρός κανόνας / αδύναμες συγ-
κρίσεις: Η ανάγκη κατανόησης και εφαρμογής της
επιστημονικής συγκριτολογικής οπτικής στη διδα-
σκαλία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας στο Λύκειο.
10.45-11.00 Δημήτρης Βλαχοδήμος, Το μάθημα της Λογοτε-
χνίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο: λογοτεχνικός κα-
νόνας, σχολικά βιβλία, πραγματικότητα.
11.00-11.30 Συζήτηση
11.30-12.00 Διάλειμμα

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Άννα Τζούμα
12.00-12.15 Μαρίνα Αρετάκη, Η αφηγηματολογία στη Μέση
Εκπαίδευση.
12.15-12.30 Κατερίνα Καρατάσου, Για μια στρατηγική παλιν-
δρόμηση “εντός” και εκτός του λογοτεχνικού σύμ-
παντος. Επεισόδια διδασκαλίας της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας ως επιλεγόμενου μαθήματος.
12.30-12.45 Αναστασία Νάτσινα, Η διδασκαλία της νεοελλη-
νικής λογοτεχνίας σε διαθεματικό πλαίσιο: ευκαι-
ρίες και προκλήσεις.
12.45-13.00 Κατερίνα Τικτοπούλου, Σκέψεις για τη σημασία
και τη λειτουργία του διδακτικού βιβλίου στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση.
13.00-13.30 Συζήτηση
13.30-14.30 Διάλειμμα
14.30-16.30 Στρογγυλό Τραπέζι
Θέμα: «Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στην
εκπαίδευση».
Συμμετέχουν: Δημήτρης Αγγελάτος, Γιώργος Αν-
δρειωμένος, Τάκης Καγιαλής, Ρούλα Μουντά-
νου, Αναστασία Νάτσινα, Σοφία Πανταζή, Κα-
τερίνα Τικτοπούλου.
Συντονίζει: Γιάννης ΞούριαςΣάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Παναγιώτης Ροϊλός
10.00-10.15 Γεωργία Λαδογιάννη, Η Λογοτεχνία στα Παιδα-
γωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών.
10.15-10.30 Σωτηρία Σταυρακοπούλου, Προεκτάσεις, εμβα-
θύνσεις, αντιρρήσεις και διευκρινίσεις γύρω από τη
διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση.
10.30-10.45 Βρασίδας Καραλής, Διαβάζοντας το μυθιστόρημα
Ζορμπάς του Ν. Καζαντζάκη σε μετάφραση με φοι-
τητές ελληνικής ή μη καταγωγής: αμφιθυμίες, αμφι-
βολίες και αμφισημίες της ερμηνευτικής διαδικασίας
10.45-11.00 Μίλτος Πεχλιβάνος, Διδάσκοντας την Ιστορία της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας την εποχή της Wikipedia.
11.00-11.30 Συζήτηση
11.30-12.00 Διάλειμμα

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Βρασίδας Καραλής
12.00-12.15 Παναγιώτης Ροϊλός, Οι αρχές της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας. Όρια, ορισμοί και ιδεολογικά κατα-
σκευάσματα.
12.15-12.30 Gunar De Boel, Η Νεοελληνική Λογοτεχνία ως βοή-
θημα στην εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας και
του νεοελληνικού πολιτισμού για ξενόγλωσσους φοι-
τητές.
12.30-12.45 Ulrich Moennig, Οι Νεοελληνικές Σπουδές στο εξω-
τερικό: ένα είδος εισαγωγής ή πρόκληση για την
«ημεδαπή»;
12.45-13.00 Θανάσης Β. Κούγκουλος, Η διδασκαλία της Νε-
οελληνικής Λογοτεχνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση της Τουρκίας.
13.00-13.30 Συζήτηση
13.30-14.00 Κλείσιμο εργασιών Συνεδρίου
Συμπεράσματα: Έρη Σταυροπούλου - Δημήτρης
Αγγελάτος - Γιάννης Ξούριας.