Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

Ένα παράδειγμα ανοιχτού και συνεχώς εξελισσόμενου ψηφιακού συλλογικού τόμου

The Modern Language Association Commons is currently hosting an open review of the volume Digital Pedagogy in the Humanities, which uses a commentary platform that allows for discussion between reviewers and writers.

https://digitalpedagogy.commons.mla.org/

Kant in King Arthur's Court: Charges of Anachronism in Book Reviews

Kant in King Arthur's Court: Charges of Anachronism in Book Reviews

[Check out this important guest post on academic book reviews.
There are two parts: 1. a problem; and 2. a way forward. - ITM co-bloggers]